GDPR

Ochrana osobných údajov

Poslaním spoločností Geis SK s.r.o., ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny Geis je poskytovanie kvalitných a spoľahlivých zasielateľských služieb v rámci Slovenskej republiky i mimo nej. Obe spoločnosti ponúkajú komplexné prepravné a logistické služby, ktoré neustále rozvíjajú na podklade skúseností, nových znalostí a aktuálnych logistických trendov.  

Pre úspešné naplnenie tohto poslania je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu ochranu dát a zároveň všetkých prostriedkov spracovania dát a tým zabezpečiť minimalizáciu možných únikov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zároveň v súlade s novým zákonom SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj medzinárodnými štandardmi a normami. Je pre nás dôležité, aby ste boli plne informovaní o osobných údajoch, ktoré získavame pri poskytovaní našich služieb, a aby ste boli oboznámení s tým, ako ich používame.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany spoločností Geis SK s.r.o. sme pre Vás ako dotknutú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“) pripravili nasledovné informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR.